Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren alsook om als lid te kunnen inloggen. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Inloggen

Nog geen account? registreer u dan hier

Naar boven

Privacy beleid

Inhoud
 
I.     Inleiding
II.       Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?
III.      Welke gegevens worden verzameld?
IV.      Direct marketing
V.       Aan wie maakt UVS VZW uw gegevens over?
VI.      Hoe worden uw gegevens beveiligd?
VII.    Uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
1.    Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens
2.    Recht van verzet tegen direct marketing
3.    Recht om klacht in te dienen
VIII.       Vragen?
 
 


I.         Inleiding
 
Dit privacy beleid legt uit hoe UVS VZW omgaat met de persoonsgegevens die zij ontvangt en verwerkt.

Onder persoonsgegevens worden alle gegevens verstaan die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare levende natuurlijke persoon en dit zowel direct als indirect.


UVS VZW hecht uiteraard veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. UVS VZW zal uw persoonsgegevens dan ook op een rechtmatige, behoorlijke en transparante wijze behandelen en zorgen voor een adequate bescherming en beveiliging ervan. Uw gegevens zullen steeds verwerkt worden overeenkomstig de geldende privacy- en andere regelgeving, zoals onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als AVG of GDPR).
 
U gelieve deze verklaring zorgvuldig te lezen zodat u op de hoogte bent van het gegevensbeleid van UVS VZW.
 
Deze verklaring kan en zal worden bijgewerkt wanneer daartoe noodzaak bestaat. De meest recente versie van de verklaring is steeds te vinden op de website.
 
II.       Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?
 
UVS VZW is de verantwoordelijke voor de verwerking in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 
UNIE VAN SYNDICI VZW
Afgekort : UVS VZW
Dokter Prieelslaan 3
9340 OOrdegem
Ond. nr. : 0820.487.465
E-mail : info@UVSyndici.be
 
III.      Welke gegevens worden verzameld?
 
Afhankelijk van de relatie die u met UVS VZW heeft, zullen verschillende gegevens kunnen verwerkt worden. Zo zal UVS van u andere gegevens kunnen verwerken wanneer u bezoeker bent van de website, lid van de VZW, spreker op één van de opleidingen of netwerkactiviteiten, etc. Hieronder zal een overzicht gegeven worden van de gegevens die UVS VZW van ieder profiel kan verwerken, waarom deze gegevens verwerkt worden en voor welke termijn dit zal gebeuren.
 
·       Bezoeker van de website
 
Als bezoeker van de website verwerkt UVS VZW uw gegevens met het oog op een optimale surfervaring. Voor een detail van de ‘cookies’verwijzen wij u naar onze cookiepolicy die op de website te vinden is. Contacteert u UVS VZW via de website, dan zullen uw gegevens enkel en alleen gebruikt worden om uw vraag te kunnen beantwoorden tenzij expliciete anders verzocht of aangegeven.
 
            Welke gegevens?
 
-      contactgegevens ingevuld in contactformulier

Termijn : Zolang nodig om een voor het correct verwerken van uw vraag en maximaal tot het einde van het kalenderjaar na het jaar van contactname.
 
-      e-mailadres in geval van inschrijving op de nieuwsbrief.
Termijn : tot intrekking toestemming, of wanneer niet langer relevant.


Leverancier
 
De gegevens van onze leveranciers verwerken wij met het oog op een goede handelsrelatie, een correcte administratie en het vervullen van de wettelijke verplichtingen.
 
Welke gegevens?
 
-      Identificatiegegevens
-      Financiële gegevens
 
Termijn?
 
Uw gegevens zullen bijgehouden worden zolang de leveranciersrelatie duurt en nadien minstens tot het einde van  de wettelijke verjaringstermijnen.
 
Leden Raad van Bestuur
 
Met het oog op de organisatie en de goede werking van de vereniging en teneinde te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, zullen van de leden van de Raad van Bestuur van de VZW persoonsgegevens verwerkt worden.
 
Welke gegevens?
 
-      Identificatiegegevens
-      Lidmaatschapsgegevens van de VZW
-      Gegevens betreffende opleiding en beroep
-      Rijksregisternummer
 
Welke termijn?
 
De gegevens zullen bijgehouden worden tot uiterlijk 10 jaar na het einde van het mandaat.
Effectieve leden van de VZW
 
Met het oog op de organisatie en de goede werking van de vereniging en teneinde te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, zullen van de effectieve leden van de VZW persoonsgegevens verwerkt worden.
 
Welke gegevens?
 
-      Identificatiegegevens
-      Lidmaatschapsgegevens van de VZW
-      Gegevens betreffende opleiding en beroep
-      Rijksregisternummer
-      Beeldopnamen
 
Welke termijn?
 
De gegevens zullen bijgehouden worden tot uiterlijk 10 jaar na het einde van het lidmaatschap.
 
Toegetreden leden
 
Met het oog op de organisatie en de goede werking van de vereniging en teneinde te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen, zullen van de toegetreden leden van de VZW persoonsgegevens verwerkt worden.
 
 
Welke gegevens?
 
-      Identificatiegegevens
-      Lidmaatschapsgegevens van de VZW
-      Gegevens betreffende opleiding en beroep
-      Rijksregisternummer
 
Welke termijn?
 
De gegevens zullen bijgehouden worden tot uiterlijk 10 jaar na het einde van het lidmaatschap.
 
Bezoekers evenementen
 
UVS VZW organiseert op geregelde tijdstippen opleidingen, info avonden en netwerkmomenten. Teneinde deze evenementen naar behoren te kunnen organiseren, zullen gegevens van de ingeschrevenen verwerkt worden. Daarnaast kan wanneer nodig ook toegangs- en aanwezigheidscontrole bijgehouden worden, bv. Met het oog op het toekennen/aanvragen van opleidingspunten.
 
Welke gegevens?
 
-      Identificatiegegevens
-      Lidmaatschappen
-      Gegevens betreffende opleiding en beroep
 
Welke termijn?
 
De gegevens zullen bijgehouden worden tot uiterlijk 5 jaar na het einde van het evenement.
 
Sprekers
 
Teneinde de leden van de VZW te blijven informeren, houdt UVS de slides en andere documentatie bij die tijdens de evenementen worden verspreid of vertoond. Deze documenten zullen ook ter beschikking gesteld worden aan de leden teneinde hen te blijven informeren.
 
Deze documentatie kan, naast de professionele, informatieve en/of educatieve informatie, ook persoonsgegevens bevatten van de sprekers of auteurs.
 
Welke gegevens?
 
-      Identificatiegegevens
-      Beroep en opleiding
 
Welke termijn ?
 
De gegevens zullen bijgehouden worden tot uiterlijk 10 jaar na het einde van het evenement.
 
Sponsors
 
UVS VZW is haar sponsors in de eerste plaats zeer erkentelijk. Om de wederzijds gemaakte sponsorafspraken te kunnen opvolgen en naleven, zullen onvermijdelijk ook persoonsgegevens verwerkt worden van deze sponsors.
.
Welke gegevens?
 
-      Identificatiegegevens
-      Financiële gegevens
-      Bedrijsfinformatie
 
Welke termijn?
 
De gegevens zullen bijgehouden worden tot uiterlijk  jaar na het einde van de sponsorovereenkomst.
 
IV.      Direct marketing
 
6.       UVS VZW zal u niet ongevraagd bestoken met allerhande reclameboodschappen.
 
Het kan echter zijn dat u – gelet op uw beroepsactiviteiten, of omdat u dit zelf aangaf -  UVS VZW meent dat er een gerechtvaardigd belang bestaat om u toch te informeren over bv. nieuwe ontwikkelingen binnen de sector, studiedagen, netwerkmomenten, etc.
 
UVS VZW wijst er u op dat u steeds het recht heeft zich te verzetten tegen deze weloverwogen vorm van direct marketing.
 
V.       Aan wie maakt UVS VZW uw gegevens over?
 
UVS VZW is degene die uw gegevens beheert. Binnen de VZW zullen de persoonsgegevens enkel toegankelijk zijn voor de leden of medewerkers die daar in functie van hun taken toegang toe moeten hebben.
 
Voor bepaalde verwerkingen kan het zijn dat UVS VZW een beroep doet op externe partijen. In dergelijk geval zal UVS VZW enkel deze gegevens doorgeven welke strikt noodzakelijk zijn voor de verwerking. Ze zal daarbij tevens alle nodige maatregelen treffen om er voor te zorgen dat de verwerker aan wie de gegevens worden verstrekt eenzelfde beveiligingsniveau garandeert, en de gegevens enkel zal gebruiken voor het opgelegde doel.
 
Op geen enkel ogenblik zal UVS VZW uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming, aan derden verkopen of op een andere wijze tegen betaling ter beschikking stellen.
 
In sommige gevallen zal UVS VZW genoodzaakt zijn uw gegevens aan derden te verstrekken. Dit kan zijn wanneer UVS VZW hier door wet- of andere regelgeving toe verplicht wordt, of wanneer dit nodig zou zijn ter verdediging van haar belangen in (buiten-)gerechtelijke procedures.
 
VI.       Hoe worden uw gegevens beveiligd?
 
UVS VZW hanteert strikte normen om de persoonsgegevens in haar bezit te beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
 
UVS VZW neemt dan ook de nodige technische en organisatorische maatregelen om ongepaste toegang, verlies of openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen en te detecteren.
 
In het onwaarschijnlijke en ongelukkige geval uw persoonsgegevens toch gecompromitteerd worden door een inbreuk op de informatiebeveiliging, zal UVS VZW onmiddellijk de nodig stappen zetten om de oorzaak van dergelijke inbreuk te identificeren en actie ondernemen via adequate remediërende maatrelen. Indien nodig zal UVS VZW u hiervan in kennis stellen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
 
VII.    Uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens.
1.   Recht van inzage, verbetering, beperking, wissing, overdraagbaarheid van gegevens
 
UVS VZW wijst er u graag op dat met betrekking tot de persoonsgegevens die door haar worden verwerkt u over volgende rechten beschikt :
 
Recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u UVS VZW kan vragen of zij uw persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden deze gegevens worden verwerkt, welke categorieën van gegevens worden verwerkt en aan wie zij worden meegedeeld.
Recht op verbeteringvan uw persoonsgegevens wanneer zou blijken dat deze onjuist of onvolledig zijn.
Recht op beperkingvan het gebruik van de gegevens.
Recht op wissing van uw persoonsgegevens. Dit betekent dat u kan vragen om de gegevens die UVS VZW van u verwerkt te verwijderen. In bepaalde gevallen zal UVS evenwel gewettigde redenen hebben om uw gegevens alsnog te blijven verwerken (bv. Wanneer door de wet vereist is dat bepaalde gegevens worden bijgehouden, of wanneer er een gerechtvaardigd belang is dat prevaleert). Indien u het hier niet mee eens zou zijn, bent u gerechtigd klacht in te dienen.
Recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens die uzelf aan UVS VZW heeft verstrekt.
o           Recht op bezwaartegen geautomatiseerde besluitvorming.
 
U kan deze rechten uitoefenen door middel van een aangetekend schrijven, of e-mail aan UVS VZW op bovenvermelde coördinaten, inclusief kopie van uw identiteitskaart zodat de waarachtigheid van het verzoek kan beoordeeld worden.
 
2.  Recht van verzet tegen direct marketing
 
U heeft steeds het recht u te verzetten tegen de ontvangst van direct marketing via elektronische weg.
 
U kan dit bezwaar kenbaar maken via aangetekend schrijven of e-mail aan UVS VZW op bovenvermelde coördinaten.
 
 
3.   Recht om klacht in te dienen
 
U kan uw klachten steeds richten aan UVS VZW, waarbij UVS VZW er alles aan doen om tegemoet te komen aan uw verzuchtingen.
Los daarvan heeft u ook steeds het recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 B-1000 Brussel T: +32 (0)2 274 48 00 F: +32 (0)2 274 48 35 contact@apd-gba.be (zie www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).
 
VIII.    Vragen?
 
Indien u nog vragen zou hebben na het lezen van huidige privacyverklaring, kan u deze steeds richten aan UVS VZW, hetzij per post, hetzij per mail.
 
 
UNIE VAN SYNDICI VZW
Afgekort : UVS VZW
Dokter Prieëlslaan 3
9340 Oordegem
Ond. nr. : 0820.487.465
E-mail : info@UVSyndici.be
 

Onze partners