Onze website gebruikt cookies om je surfervaring te verbeteren alsook om als lid te kunnen inloggen. Om deze website optimaal te gebruiken vragen we je om akkoord te gaan met ons gebruik van cookies.

Ik ga akkoord liever niet.

Inloggen

Nog geen account? registreer u dan hier

Naar boven

Normen, richtlijnen & aanbevelingen

De Vlaamse dakisolatienorm
Op de 4de Dag van de Syndicus werd o.a. een uiteenzetting verzorg door Dhr Roel Vermeiren van het Vlaams Energieagentschap (VEA) over de Vlaamse norm voor daktisolatie.
    -  u kunt hier de powerpoint presentatie van het VEA betreffende dit onderwerp downloaden.

De geluidsnorm NBN S01-400-1 in gebouwen (ook liften)
Liftgeluiden zijn een heikel punt in vele gebouwen. Een veel gevraagde norm voor geluidsmetingen van liftgeluiden vindt u hier in de geluidsnorm NBN S01-400-1 (2008). 

Ecodesignrichtlijn voor verwarmingsinstallaties
Belangrijke informatie voor onze rentmeesters betreffende de ecodesignrichtlijn voor verwarmingsinstallaties die vanaf 26 september 2015 van kracht wordt.

Nieuwe regels van toepassing omtrent warmtemetingen in appartementsgebouwen.
Sinds 31 december van 2016 zijn er nieuwe regels van toepassing omtrent warmtemetingen in appartementsgebouwen. Het betreft het Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010. (BS 23-01-2017, pp 12552-12553). Concreet gaat het om de verplichte installatie van individuele verbruiksmeters voor het warmte-, koelings- of warmwaterverbruik. De Vlaamse Regering keurde dit Besluit in december goed maar het werd pas op 23 januari 2017 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. 

Het beroepsprofiel van rentmeester
In dit profiel dat opgemaakt werd door de SERV (Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen) wordt het beroep ‘rentmeester’beschreven. Een groot aantal aspecten over dit beroep worden nader omschreven, alsook de specifieke taken en sleutelcompetenties die vereist zijn voor het goed uitvoeren van de taken. De context en de arbeidsomstandigheden in dewelke de rentmeester werkt komen ook aan bod. De knelpunten en de opleidingen tot het beroep worden besproken.

M.A.R. (minimum algemeen rekeningenstelsel)

M.A.R. - KB 12-07-2012 (BS 03-08-2012)
U vindt hier een document van de UVS die het verplichte Minimum Algemeen Rekeningenstelstel voor VM's weergeeft.
Het KB van 12-07-2012 (BS 03-08-2012) tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars kunt u hier raadplegen.

Logo's UVS

Logo UvS (jpg, kleur)
Het voeren van de UvS logo is voor de UvS leden verplicht op al hun professionele drukwerk, alsook op hun website.

Logo UvS (gif, kleur)
Het voeren van de UvS logo is voor de UvS leden verplicht op al hun professionele drukwerk, alsook op hun website.

UvS QR codeQR (Quick Response) is een barcode in de vorm van een vierkant gevuld met blokjes die ingescand kan worden met de camera van een mobiele telefoon. Deze methode met QR codes bespaart gebruikers het moeizaam intypen van een internet adres op hun mobile. De QR code, hier met de url van de UvS website, kan nagenoeg op ieder materiaal worden gedrukt en is zo gemakkelijk te gebruiken op visitekaartjes, in advertenties, op t-shirts, entreekaartjes, enz.

Brandpreventie & Brandveiligheid

Brandpreventie op de arbeidsplaatsen (kantoor syndicus)

Het koninklijk besluit van 28 maart 2014 betreffende de brandpreventie op de arbeidsplaatsen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 april 2014. Het treedt in werking op 03 mei 2014. Dit koninklijk besluit heft gedeeltelijk artikel 52 van het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB) op, om zo de verplichtingen van de werkgever beter uit te kunnen werken via het voeren van een brandpreventiebeleid gebaseerd op het dynamisch risicobeheersingssysteem en de hiërarchie van preventiemaatregelen, gedefinieerd door de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers. Dit nieuwe koninklijk besluit voert de verplichting in om een risicoanalyse uit te voeren en verduidelijkt de risicofactoren die tenminste in rekening moeten gebracht worden tijdens de uitvoering van deze analyse. De werkgever moet, op basis van de resultaten van analyse van de risico’s eigen aan de onderneming, een geheel van preventiemaatregelen nemen. Een arbeidsplaats omvat de werkplekken in gebouwen van de onderneming of inrichting, met inbegrip van elke andere plaats op het terrein van de onderneming of inrichting waartoe de werknemer in het kader van de uitvoering van zijn werk toegang heeft.
KB's 2014
KB 2015

Plaatsingsvoorschriften voor slanghaspels met vormvaste slang conform NBN EN 671-1

Deze RGV (Regel van Goed Vakmanschap) gaat ervan uit dat eerst een brandrisicoanalyse is gemaakt, waarbij de plaats, de klasse van de branden en de mogelijke gevolgen geïdentificeerd zijn. Na de uitwerking van de risicoanalyse kan de ontwerper een lastenboek opstellen voor de keuze en de installatie van de haspelsystemen.

Deze RGV betreft de keuze, het ontwerp, de plaatsing en het beheer van haspelsystemen bestemd voor de manuele brandbestrijding met water in een gebouw met een residentiële, industriële, commerciële of publieke bestemming. Dit document beperkt zich tot brandslanghaspels met vormvaste slang conform NBN EN 671-1.

Elektriciteit

AREI - Algemeen reglement op de elektrische installaties Boek 1 - laagspanning en zeer lage spanning

De voorschriften van dit Boek gelden:

  • voor alle elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning bestemd voor productie, omvorming, distributie of gebruik van elektrische energie voor zover de nominale frequentie van de stroom niet groter is dan 10.000 Hz;
  • voor de keuze en de plaatsing van de vaste toestellen van de installaties voor informatica, van de installaties voor gegevensverwerking, van de installaties op zeer lage spanning die vallen onder de Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid (inbraakdetectie, branddetectie en camerabewaking) en voor elk ander systeem van gegevensoverbrenging, en dit voor wat betreft de uitwendige invloeden bedoeld in hoofdstuk 2.10.

Onze partners