UVS Bemiddeling

Onze maatschappij met haar versnelde mutaties genereert nieuwe omstandigheden waarin meer en meer conflicten ontstaan. Vaak maakt respect plaats voor machtsstrijden en economische belangen.
 
Wat verstaat men onder "bemiddeling" of “mediatie”?
Mediatie is een alternatieve geschillenbeslechting. Het is een proces waarbij een derde persoon, de mediator, door middel van gesprekken probeert aan te voelen waarin het geschil tussen partijen gelegen is. Hij zoekt zo naar mogelijke oplossingen voor het geschil en probeert de partijen bij elkaar te brengen. Dit gebeurt in grote confidentialiteit. De voorgestelde schikking moet voor beide partijen een win-win oplossing betekenen, uit dewelke elke partij voordeel haalt. Het uiteindelijke akkoord wordt bezegeld door een overeenkomst, in feite een soort van dading.
 
Mediatie is niet hetzelfde als arbitrage. Bij arbitrage verleent de arbiter een uitspraak gelijkwaardig aan een vonnis. Bij mediatie zal de mediator of bemiddelaar een oplossing voorstellen tot dewelke de partijen hun akkoord moeten betuigen.
 
 
Mede-eigendom is een bron van talrijke frustraties en irritaties.
Appartementsgebouwen groeien als paddenstoelen uit de grond en leiden tot de vermenigvuldiging van procedures. Niet alleen ontstaan geschillen tussen mede-eigenaars, maar evenzeer tussen mede-eigenaars en de syndicus, tussen de mede-eigenaars en hun leveranciers of aannemers en bouwpromotoren en tussen syndici die elkaar opvolgen.
 
Bijvoorbeeld : Dhr. en Mevr. Van Parijs zijn eigenaars van een appartement in residentie V met parkeerplaats 1. Hun buurman  Dhr.  Vandevelde is eigenaar van parkeerplaats 2. Toevallig constateren Dhr. en Mevr. Van Parijs dat volgens de plannen en de basisakte, parkeerplaats 2 toegewezen was aan hun appartement. Parkeerplaats 2 is groter en makkelijker toegankelijk. Dhr. Vandevelde geeft toe dat hij bij de onderhandelingen over de aankoop van zijn appartement de grotere parkeerplaats geëist heeft als conditio sine qua non. Op de algemene vergadering wordt fel gediscussieerd en de standpunten verschillen steeds meer.
 
Dit is een vaak voorkomend type conflict. De wet op de mede-eigendom voorziet geen andere conflictoplossing dan het Vredegerecht. Zelfs arbitrageclausules zijn in de wet dd 02-06-2010 nu verboden. De procedures bepaald in het artikel 577-9 BW dwingen de gefrustreerde mede-eigenaars om noodgedwongen beroep te doen op de diensten van een advocaat. Dat heeft welbekende consequenties: langdurige en dure procedure, verzuring van de relaties in de residentie, beperkte slaagkansen en onzekerheid over het resultaat aangezien het vonnis wordt toevertrouwd aan een derde, met name aan de rechter.
 
Conflicten oplossen buiten de gerechtelijke sfeer zou nochtans in de meeste gevallen talrijke voordelen bieden. Niet alleen kan een slopende en dure procedureslag vermeden worden, maar kan ook de goede verstandhouding tussen conflicterende partijen dermate bevorderd worden opdat de dialoog opnieuw mogelijk wordt. Door de vele voordelen komt mediatie steeds meer naar voor als een uitstekende, snelle en doeltreffende geschillenregeling.
 
De belangrijkste voordelen van de mediatie zijn: vrijwilligheid, vertrouwelijkheid, flexibiliteit, snelheid en niet onbelangrijk een verminderde kostprijs!. Tal van elementen worden onder controle gehouden zoals het verloop, de tijdsduur, de kosten, het resultaat... Ook wordt rekening gehouden met de belangen en zorgen van beide partijen. Niemand lijdt gezichtsverlies en tenslotte vermijdt men de kans op een ongunstige uitslag.
 
Voor de conflicterende partijen betekenen de positieve aanpak alsook de controle over het proces extra troeven die Mediatie als traject attractiever maken.
 
Last but not least zijn de bereikte akkoorden indien gewenst afdwingbaar na homologatie door de rechter.
 
Door hun creativiteit zijn de oplossingen van de betrokken partijen een bron van voldoening in vergelijking met de frustraties voortspruitend uit vonnissen van de rechtbanken.
De uitbreiding van mediatie naar alle sectoren van de samenleving (cf. medische sector, voeding, transport, bouw…) bewijst de groeiende belangstelling van de bevolking en de politici voor deze veelbelovende geschiloplossing.  Vandaag tellen wij in België meer dan 2,5 miljoen mede-eigenaars; mensen die concreet onder één dak wonen! In het kader van deze verplichte samenleving, ‘mensen die met mensen moeten leven’, raken wij aan de kernopdracht van de mediatie: overeenkomen.
De methode van de mediatie staat voor een consensuele aanpak zonder formalisme , en hanteert een menselijke benadering. Daarom adviseert UVS haar leden en al wie zich in een conflictsituatie bevindt om in eerste instantie te proberen de geschillen via mediatie op te lossen.
 
Contacteer een UVS-mediator en bekom vrijblijvend concrete informatie! Na uw aanvraag zal u eerst persoonlijk gecontacteerd worden. Men zal u graag verder helpen en u vrijblijvend alle verdere informatie bezorgen.
 


OFIntranet
Zoek doorheen de website