Voorwaarden om lid te worden

Een ‘kandidaat toegetreden lid’ is elke natuurlijke persoon die aan de hieronder vermelde toetredingsvoorwaarden voldoet, en tevens het ambt van syndicus of rentmeester vervult 'al dan niet in hoofdberoep' 

  1. hetzij als professionele syndicus en/of als professionele rentmeester, titularis of stagiair ; via een rechtspersoon met een geëigend KBO-nummer, als bestuurder/zaakvoerder, co-bestuurder/co-zaakvoerder, of zelfstandig medewerker, en verantwoordelijke voor de naleving van de geëigende en tegenstelbare deontologie binnen de beheerseenheid
  2. hetzij als expert
  3. hetzij als occasionele syndicus (mede-eigenaar én syndicus in eigen gebouw)
  4. hetzij als student vastgoed/syndicus aan een Hogeschool of Universiteit


Welke zijn de toetredingvoorwaarden om lid te worden :

1/ als professionele syndicus en professionele rentmeester, titularis of stagiair:
- door het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars ( BIV ) als zelfstandig ‘syndicus’ of zelfstandige 'rentmeester'  opgenomen zijn op de lijst van de titularissen, en er een ‘erkenningnummer’ te hebben ontvangen
- tot de Nederlandse of de Franse taalrol behoren
- aan alle huidige en toekomstige voorschriften van de geëigende deontologie van de syndicus voldoen
- geen persoonlijke strafrechtelijk veroordeling in kader van zijn beroepsactiviteit te hebben opgelopen
- het inschrijven van zijn bedienden- en arbeiderspersoneel onder het paritair comité nr. 323
- de mission statement van UVS respecteren
- het betalen van de door de algemene vergadering van de UVS vzw vastgelegde en vervallen verklaarde lidmaatschapsbijdrage(n).

2/ als occasionele syndicus :
-  de functie van syndicus uitoefenen in zijn hoedanigheid van mede-eigenaar van een kavel in een Vereniging van Mede-eigenaars.

3/ als student :
-  de lidmaatschap vaan een student is kosteloos het eerste jaar en enkel mogelijk mits de betrokken onderwijsinstelling het statuut van student bevestigt voor de betrokken student.

4/ als medewerker in een syndicuskantoor :
-  u kan lid worden van de UVS als in uw syndicuskantoor reeds een professionele syndicus of een professtionele rentmeester, houder van een BIV licentie, volwaardig lid is van de UVS. U kan dan via dit lid ingeschreven worden zonder bijkomende kosten.

De lidmaatschap bedraagt vanaf 2018  € 200,00 per jaar voor een professionele syndicus en € 150,00 per jaar voor een occasionele syndicus.

Nota :
De raad van bestuur kan in het belang van de vereniging afwijkingen toestaan op bovenvermelde voorwaarden en dit met gewone meerderheid van stemmen.

Wordt nu lid en vul uw toetredingsformulier in!

Intranet
Zoek doorheen de website